top of page

Beleid en Algemene voorwaarden

Roze nagellak

Moet u annuleren?

Moet u annuleren, stuur dan uiterlijk 24 uur van tevoren een berichtje. Heb ik niet tijdig of helemaal geen berichtje ontvangen, dan breng ik 50% van de geplande behandeling in rekening.

Te laat?

Als je te laat op je afspraak verschijnt (zonder mij dit te laten weten) kunnen we niet garanderen dat ik je de volledige toegewezen tijd kan geven, aangezien ik de volgende klant niet kan laten wachten.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Rozies en client waarop Rozies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 
2. Inspanningen nagelsalon

Rozies zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 
3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, via whats app, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd.

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Rozies middels telefoonnummer 06-29820992, per email www.roziesnagelstudio.nl of via WhatsApp 06-29820992.

Bovenstaande punten gelden ook indien de client een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Rozies 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client. Rozies moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 
4. Betaling

Rozies vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Rozies vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 
5. Persoonsgegevens en Privacy

De client voorziet Rozies voor de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijksgewijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Rozies neemt de naam en telefoonnummer van de client op. Dit telefoonnummer wordt enkel en alleen gebruikt indien de nagelsalon client op de hoogte wil stellen van een wijziging van de afspraak.

Rozies behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

 
6. Geheimhouding

Rozies is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rozies is verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 
7. Aansprakelijkheid

Rozies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rozies is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Rozies is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de nagelsalon.

 
8. Garantie

Rozies geeft de client 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De client de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon

  • De client zonder handschoenen met agressieve chemicalien heeft gewerkt

  • De client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken

  • De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd

  • De client jonger is dan 18 jaar

 
9. Beschadiging & Diefstal

Rozies heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Rozies meldt diefstal altijd bij de politie.

 
10. Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan de eigenaar van Rozies. Rozies moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Rozies de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftlijk kenbaar maakt. Indien Rozies en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen an de wetgever of mediator.

 
11. Nail Art

Indien Rozies een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Rozies.

 
12. Behoorlijk gedrag

De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Rozies het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 
13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

 
14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Rozies en de client is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 
15. Leeftijd

De minimale leeftijd die Rozies hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gelpolish) is 17 jaar mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder.

bottom of page